hpt hoJiv doڣJj Oaw
hsdT oKmoY lmjac lola lmjachi AV. l. d. Q. cجt FrY.
hfv: 9447357486


i-Q--h?

1. MEGHA.R, DOB- 04.01.2005 2. GAURI. R, DOB-05.03.2007

o-K-Q-Y-n-d-J-j 4,8 F o-K-Jw A-m-g-h-X l-i-. mj-i-X? dj-p-j-h-١? J--Jq CY f-b--h? J--J-q-T dj Ac-o-j- h-Y-d-Y-w- a-n-h-١?.- g-j-i-T Qc-c--iY 04.-04.-1979

j-Qn o.
l-it,- Y-mt

- l.-d.-Q cجt:- MEGHA.R Q-o-K 4, l-b-l-p-Y-o-K 3, c-h-o-K 9. d-j- hڬ-h. h-M-i-T Cc-nu o B-iv c-h-o-K 4. D--h. J DY ot-t Da-L-oZ-i-J.

- GAURI. R Q-o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K 8, c-h-o-K 8. d-j- D-h. J c-i-Y--QS-iJ.- 4,8 F A-w- Hj lt-Q-l C.

-Ac-mj J-nX

- gt--l- dj Am-Ju Fu. hhJ-q-T Qc-c--iY 14.-05.-2008. dj Ac-mj J-nX. 15.-05.-2011 j-l-k 3.17c j١-h hJw Qc-. O-j c-Y. i-Q dj Yjh?

d-i
k-q-Y-g-lu, Bפ-Jv,

Y-j-l-c--d-j

- l.-d.-Q cجt:- H-h J--i-T Q--o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K 2, c-h-o-K 8. i-Q-.- C dj Y hY. j١-h J--i-T Q--oK 6, l-b-l-p-Y-o-K 6, hc-o-k h--c-k dj ct--m--J. AYv-c- HjX ds-i.-

-dt-l-Y

- -h-J-q-T Qc-c--iY 01.-01.-1992. dj Parvathy.M.S. c-Y l-m-K. l-v l-q--Y Chikki. dj i-Q--h? hJ-q-T gl ds-i-h?

h-pcu c-it
D-j, Y-j-hk,
Y-j-l-c--d-j

--l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 1, l-b-l-pY oK 5, c-h-o-K 5. c i-Q--ٮ. (PARVATHY.M.S) hJw h-V-v j-L m-g-.

-oJ-cbu

- -hJu Qc-Y 24.-1.-2008 j-l-k. J-- dj oJ-cbu J. l-c-a. ( Skandan.k.Vinod) i-Q--h? J-- L-p-c-k-i g-L-oZ-c-l l-a-g-o-i-L-l ds--Y-j-h?

Jt-J mm
Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 8, c-h-o-K 6, D-h-hi Q-c-c. J D-h-c-i-j o-lv ot--o h-b-l-i-i--j.

-ga F. Jhv

- hJw 6.11.-2007 D-i 2.50 Qc-c. ga F. Jhv F dj i-Q--h? h׫ lj--h? hJu j-pv l. F. 2.5.-2000 2.15 j-l-k Qc-c. gl F-c?

Jh-k-h-j-q
l-q--T-
h-l-פ-d-r

- -l.-d.-Q cجt:- hJ-q-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 8, c-h-o-K 5, d-j- d-j. C-Lq-nv d-j-r-Y-ءw Yr dsi d-J-j F-r-Y-J.

-BHADRAA.M.-KAMAL c-h-o-K 6 BJ.- c d-j-. hJw Jk-J-j-i-J.-h-J oK 8 d-j--h-ٮ. hJu d-Y-j-L m-g-.

--m-J-ht

- -o-p-a-j dj SREEKUMAR. G. Q-c-c--iY 08.-05.-1972. gl ds-i-h? GY h-K-k-i-k-X d-lt----Y? c-c-YD--Ƣv dj-p-j ct--m--X.

L-j-n
T.-l.-d-j

-
-l.-d.-Q. cجt:- m-J-h-s- Q-o-K 8, l-b-l-p-Y-o-K 5, c-h-o-K 7. d-j--h-. F--ע- YT-o-w, d-i-o-w, lj-lv Jl O-k-l.

- -d-j-r-Y-ءw SREEKUMAAR. G F-r-Y-J. A-w c-h-o-K 8 BJ.- c d-j--h-i. 40 l-i-o-T ohi Y-q-i.- siv Fo׮ j-L m-g-.- d-Y-d-lt--c-j-L- m-g-.

-
o-j-d-J-m

- -h-J dj o-j-d-J-m (Sooryaprakash, Suryaprakash) Q-cc 12.07.1997. ohi 5.32pm. c-Y A. 9~ Jq-ov d-U--. hJ-q-T dj Bj-d-J-m ( Arya Prakash) Q-cc 10.-09.-2002. ohi j-Y 10.-13 c-Y O-Y. 4~- Jq-ov dU--. Cl-j-T dj i-Q--h? gl ds-i-h?.- hJw- Qk d-J-m F dj i-Q--h?

ad d-J-m
Y-mt

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K 3, l-b-l-pY o-K 9, c-h-o-K 9, c d-j-. Soorya Prakash F--r-Y-J. J Fբ-c-i-s-L j-L m-g-.

- hJw- Qk d-J-m F dj D-h. hJ-q-T Q-o-K 1, l-b-l-p-Y-o-K 5, Q-k-d-J-m- c-h-o-K 1. c d-j- hJw c-i-h-j-L m-g-.- Jk-J-j-i-J.

--m-a-l-J

- -Q-c-c--iY 23.-09.-1976~v.- dj J. Fo. h-p-cu. AOP dj o-J-h-ju. dj J. Fo.-h-pu-J-ht F-.J-r--h-١? hJ-q-T Qcc 28.-08.-2010 7.10 pm. g-j-i-T dj ad. dj J. F. a-l-J. AY SREEDEVIKA F---Yv J-r--h-١? A-Ƣv hw- A-c-i-Q-hi dj ct--m--h?

h-pu
Y-j-c-
l-i-c-T.

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 1, l-b-l-pY oK 3, SREEDEVIKA c-h-o-K 9. d-j- hڬ-h. SREE DEVIKAA F-r-Y-iv c-h-o-K 1 BJ.- D-h. hJw c-i-h-j-L m-g-.

-Aj-l-z

- F dj Aj-l-z Fo. Bt. Q-c-c--iY 16.-12.-1983. c-Y gj-X. dj i-Q--h? Aj-l-z Fo. cit F h-ס-h?

A-j-l-z
h-X--T

- - -l.-d.-Q cجt:- c--q-T Q-o-K 7, l-b-l-p-Y-o-K 4, CY-c d-j--h dj ARAVIND.S. NAIR. Aw c-h-o-K 4 B-J.- 28 lio dt--i-J-ءw l-l-p cT-.

jٮ dx-h-w.

- Fc- jٮ dx-h-w. 1. oQSc Qiu. Q-c-c--iY 9.6.-2006 l--i-rO D-i 4.02 l-m-K c-Y.

2. mi Qiu Qc-c--iY 16.-4.-2008 f-bu. dJv 12.-35 o-h-i. hJ c-Y Cl-j-T d-ji-Q--h?,- As-iu BL-p--.

nQ Qiu
B--k--c
J-l-it

-l.-d.-Q. cجt:- 1. SANJANA JAYAN Q--o-K 9, l-b-l-pY oK 5, c-h-o-K 6 d-j- hڬ-h.

2. SHREYA JAYAN Q-o-K 7, l-b-l-pY oK 3, c-h-o-K 2 Hj d-j--l-h-. d-j-r-Y-ءw SHREYAA F-r-Y-iv c-h-o-K 3 BJ.- D-h.

Ba- J Aڬ-d-J. j١-h J L-X-Y-h-XV-k-v m-g-.

-lL l-jt

- -h-J-q-T dj VAIGA WARRIER F--X. hJw Qc-Y 21.-07.-2009~v BX. o-K-Q-Y-n-d-J-j dj i-Q--h? d-jv h׫ lj--X-h. gl As-iu BL-p-h-ٮ.

h-c. F. l-jt
Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 3, l-b-l-p-Y-o-K 3, Cw c-h-o-K 8, d-j--h-. l-j-it F-r-Y-ءw Hj R hY. c-h-o-K 5 BJ.- 3 h-Y-o-K-i-X 5. d-j--h-ٮ. J c-i-h-j-L m-g-.

- -d-m-ɮ

- -d-m-ɮ. g-j-i-T dj b-c. hJw- c-j dj l-X. h-J-q-T Qc-c--iY 16 h-i, 2011. D-i mn 12.-46-c. c-Y O-Y.

-d-m-ɮ J-ht

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 7, l-b-l-p-Y-o-K 7, d-j---T dj ASHWATHY. c-h-o-K 7. hJw h-V-v j-L d-m-oY-i-J.

- -h-f-n

- -dj Mobisha Mohan K.M. 1.11.2009-v hJu Q-c-. d-j--j--Y PRANAV SHANKER M.A. Qc-c-o-hi dJv 5.04 dj i-Q--h? C-Ƣv Fc h-ס?- gt--l- dj Anoop M.K F-X. Q-c-c--iY 20.-11.-1983, 7.30 pm. dj i-Q--h? F d-j Fc- i-Q--h? F Q-c-c--iY 30.-04.-1984, j-l-k 6.40 d-j--h-١?

h-f-n h-pu.-J. F
F-s-X-J-q

-

-l.-d.-Q. cجt:- J--i-T Q-o-K 1, l-b-l-p-Y-o-K 5, c-h-o-K 1. c d-j-. dj A-Y-Y hY. J h-V-v j-L m-g-.- c Jk-l-o-c-i-١-J.- l-a-m d-J-h e-k-o-O-c.

- -k-Ȯh

- -dj kȮh. 1989 HJT-ft 31c 2.-15c Y-j-l-c--d-j Qc-. c-Y l-m-K. l-l-p---ע-i Q-k-i--s--h-s-i-X. d-X-i-l-l-p-h-X? g-l-iv a-n-h-١? F Q-YJ Fr-Y---. FY jd A-i-v F oإt-X Q-YJ kg- ?

k-Ȯh
Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K 4, l-b-l-p-Y-o-K 5, c-h-o-K 2. d-j--h-. F---c YT-o-w. d-j-r-Y-ءw LAKSHMI. M. RAAJ F-r-Y-J. c-h-o-K 8 BJ.- d-j--h-i. CnT- l-l-p-h-J-c-X o-ڬ-Y. 24~- li-ov cT-.

- Aj-l-z jY-n

- -d-j-- d-s-Y 27.-07.-2001 dJv 10 hX 20 h-c--c. dj Aj-l-z jY-n. O-Y c-Y. dj i-Q--h? GY h-K-k-iv m-g-.

J.-d. oj-o-Y
F-T-j--T, hk--s

-

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ Q-o-K 9, l-b-l-p-Y-o-K 1, c-h-o-K 5. d-j- hڬ-h. f-o-co j-L m-g-.

- Bt-a

- -hJw 6.10.-2006v D--Y c--Y-v l-J- 3.34c Qc-. dj ARDRA. S.S . dj i-Q--h? A-Ƣv Yr ds-i--l-iv G-Y-X D-h? Aardra. S.S, Ardra.S, Ardra.S.Nair S--q-T l--dj Ayilliam dj i-Q--h?

- -dj SANGEETHA KUMARI. J, 20.2.1986-v Y-j-l-Yj c-Y-v Qc-. dj i-Q--h? Ll. Q-k- i-L-h-١? hJw GY h-K-k-iv m-g--h- As-iu Y-Yd-j-h-ٮ.

- -gt--l- dj SANAL KUMAR. B, A-p 11.-1.-1979v Y-j-l-Yj c-Y-v Qc-. dj i-Q--h?

o-LY J-h-j. Q
c--i, Y-j-l-c--d-j

-

- -l.-d.-Q cجt:- hJ-q-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 6, c-h-o-K 6. G-l D-h. l-a-g-o-l-J-v D-Y-c-k-i-k-.- Ardra c d-j-X.

- c--q-T Q-o-K 2, l-b-l-p-Y-o-K 1, c-h-o-K 2. D-h. ot--j-a-L k-g-.

- Ac J-nX

- -gt--l- dj Am-J J-ht.- Fu.,- hJ-q-T Qc-c--iY 14.-05.-2008. Ac-c-mj J-nX, Ac-mj d. F. CYv GY d-j-X i-Q---Y. gl F-c?

- j١-h hJ-q-T Qc-c--iY 15.-05.-2011 l-q--c 3.17-c. O-j c-Y Ac J-nX, i-Q d-j-X? gl F-c?

d-i
k-q-Y-g-lu
B-פ-Jv,- Y-j-l-c--d-j

- l.-d.-Q. cجt:- H-h J--i-T Q--o-K~-5 , l-b-l-p-Y-o-K 2, CY-c-T dj i-Q--X-h-Ƣv d-j-r-Y-ءw ANASWARA.P.A F--r-Y-X. Aw c-h-o-K 2 Bi.

- j١-h J--i-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 6, c-h-o-K 6. G-l Dh (ANCHANA KRISHNA). J l-a-g-o h-K-k-iv D--Y-b-J-j-d-a-l-i-k-.


o-lu f-c-Q

- -hJu Qc-Y 11~-7~-2007. dj olu f-c-Q. dj i-Q--h?

J.-f-c-QJ-ht
a-l-L-j, d-ku s-V
J--j-d-s, Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ Q-o-K 2, lb l-p-Y-o-K 9. c-h-o-K 2. c d-j-. hJu oYX o-g-l-h Bq-i-j-.- hu-J-d-h-١-J.- l-am l-a-g-o k-g--h o-Oc. c g-l-i-ٮ.

Ot--i-١?

- -F Qc-c--iY 2.9.-1956. g-j-i-T dj l-Q-i-k-Ȯh. Qc-c--iY 28~-2~-1961. Ot--i-١?

Q. h-p-cu, fƮ He Cɬ
d---s

- -l.-d.-Q cجt:- c--q-T Q-o-K 2, l-b-l-pY oK 5, c-h-o-K 5. g-j-i-TY i-Z-Jh 1,2,4 Ot--i-. Ag-di l-Y-o-h-١-J-Y m-ڢ--J. AY-lm l-l-p-j--qv-d d-J-Y-j--J. d-mw jh-h-i Yt--J.

J-x h--c-j d-j

- -Q-c-c--iY 18.-8.-1976. Hj J-x hv i-X-פ-J-T Y-T--X. h ck dj ct--m--. DO-Y-h-Y?

J. m-Q
dq- 2204, p-o-L i-X-׮
h-ct,- Y-j-t

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 9, l-b-l-p-Y-o-K 4, c-h-o-K 4. ct--m d-j-J-qv Yr ds-i-l D-h.

Abhinav Impex- c-h-o-K 4, Abhi International - c-h-o-K 4

dt-YZc. Fo

- -hJw Qc-Y 4~4~-2011. Ac-i-Q-hi dj ct--m--h? cs d-j-Jw Ai-i-.

Q-L-a-n. d. Fo
h-u-Ys, J-T-l-it

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 4, l-b-l-p-Y-o-K 3. C o-K-Jw- d-j----Y-i-j-X c-h. dt-YZc. Fo. D--h. c-h-o-K 3. j٤-J- Bj-L-d-j-hi J-j--qv m-ڢ--J. AT- a-l--Y-v F h-o-l Q-c--Y-a-lo d-nd-SQk J-r---J.

h-i-j

- -hJw Qc-Y 9~8~-2011. Y- c-Y. 6 d-j-Jw Ai-i-. D-h-h-Y?

J.-d. Ac-d
J-T-Y-j-

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 9, l-b-l-p-Y-o-K 3. hi-j~ c-h-o-K 9, AcM~ c-h-o-K 9. j٤ D-h.

B-jl Bc-zu

- -F dj h--X. Arav Anandan F dj i-Q--h? Qc-c--i-Y: 1977 hi 24.

A-cv-J-ht
d-j--T, ATt

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 8. d-Yi d-j- c-h-o-K 2. dj i-Q--. J-jX h-Y-o-K-J-q-X.

B-a-Y

- -Su FJo h-k--s-i-X. Qc Y-iY 14~-2~-1975. Hj h--c-v n- Y-T--X. 3 d-j-Jw Ai-i-. cY GY?

g-ot J-ht,
f-l--c, J-ot-L-V

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K 2. CY-h-i i-Q- dj Aadithya F-Y-X. c-h-o-K 5. c A-g-l-ڢ-i-١-J.

m h-J-f-J

- -Hj o-׮ oסw Y-T--X-h--ٮ. h-J-fJ a-l-i-T dj cv-J-X-h--ٮ. Qcc 24~-4~-1976. dj ct--m--h?

j-hm d
pu J, h-L-k-d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 6. AY-cv Yr ds-i dj o-J-j-.

- Sri Mookambika. c-h-o-K 6. D-h.

J-nX-J-d

- -F p--k- dj h--X. C-Y-l-j-i dj J-nX-l-k-o. F Q-c-c--iY 4~3~-1969. c-j dj ds--Y-j-h?

o. J-nXu
F-jh J-ץt
d--t,- JXt

- -l.-d.-Q. cجt:- J-nX Q-o-K 4. l-b-l-p-Y-o-K 5. cw Ai--Y d-j-J-qv G--l iǫ Krishnakripa(J-nX-J-d) BX. c-h-o-K 4 BX. c d-j-. f-o-c-ov A-g-l-ڢ-i-١-J.

Qt-Q d-t

- -F hJ dj Qt-QQ d-t. Qc-Y 28~-4~-2005 BX.

J.-V. d-t
A-ء-i--T
J-T-it,- Yk-m-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ Q-o-K 1. l-b-l-p-Y-o-K 3. Qt-Q dt F d-j- c-h-o-K-i 1 Y. c d-j- J-X-. hJu Hj c-i-b-d-c-J-h--X ek-o-Oc. c--j Jk-J-j-c-h-i-j-.

mi

- -h-Jw- c-j dj l-X. Qc-Y 20~-8~-2011 c j-l-k 10 hX-. h ck d-j-Jw J-T--.

F. d-h-O-zu
T-t, Jk-m-j,-J-Xt

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 2, l-b-l-p-Y-o-K 5. Sreya d-j--h d-j-X. c-h-o-K 2. J-- Bx-J--i-T o-g-l-h-i-j-.- l-a-g-o--c Q-k- l-l-p-Y-i-J-ء-r o-h-a--c-j d-J-٢-l-j.- j٤-l-i-o-lj F h-o-l Q-c--Y-a-lo AT- a-l--Y-v d-nd-SQk cT--J.

c-z-c

- -S-c-j lT dX-Y. g-j-i-T oZ-k Su dXY l-T-X. g-j-i-T dj o-h-j-Qu. F Q-c-c--i-Y: 8~7~-1965. g-j-i-TY 6~5~-1962.

F. F. j-Qu
Y-r-d-
d-ct

- -l.-d.-Q cجt:- g-j-i-T Q-o-K 6, l-b-l-p-Y-o-K 2. Clt- d-j--h--Y-i-j-X l-T- d-j. c-z-c-(Nandanam) F dj CnT-h-X-Ƣv o-J-j-.- c-h-o-K 6 BX.

c-j-i-Xu

- -F Qc-c--iY 26~-11~-1983. F dj i-Q---١? F gl F-c?

F.-Q. c-j-i-Xu
f--Q dfq- oJw
O-Y-at-LL, Jt-X-TJ

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 8, l-b-l-p-Y-o-K 4, c-h-o-K 5. d-j- hڬ-h. J-T-f-ڬ-Y-i o-b-Y. siv Fo׮ h-K-k-iv d-lt---Y c-Y-X. 32~- lio Y-T Ag-l-ڢ-i-١-J.

l-nX-l

- 21~-9~-2011 c Fc--j hJw Qc-. g-j-i-T dj Am-Y. J-- l-nXl F dj i-Q--h?

j-SQ-
Q-ip-z T.-l
Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- J--i-T Q-o-K 3, l-b-l-p-Y-o-K 7, c-h-o-K 3. D-h-hi d-j-. C-c-nv H-Jv A.R. A-Ƣv R.A. B-i-j---Y-X c-Y. J AY-d-m-o-ii J-k-J-j-i-J.- c-i-h-j-L- d-L-Yg Y-q-i-.

c-q-Jj

- -F Qc-c--iY 21~-6~-1968. Hj o- e-JTs Y-T-u d-J-. 9 d-j-Jw A-i-i-. D-h-h-Y?

f. Fo. pj-J-ht
d-t,- J--j-j

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 3, l-b-l-p-Y-o-K 6, d-Yi Dk--- dj Nalikera(c-q-Jj) F-iv c-Y. f-o-co J-

- -Q-c-c--iY 26~-1~-1968. JX-j-k J-T-q F oZ-k Q-k-O--. GY h-K-k-iv l-Q-i-.

d. h-pu-J-ht
J---T, J-ot-L-V

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 8, l-b-l-p-Y-o-K 6, c-h-o-K 8, c Ot--i-ٮ. d-Y-j-L m-g-.- f-o-co j-L--s--i-k c Ag-l-ڢ-i-١-J.

L-j

- 8.-1.-1969. hJw L-j. Cw Hj J-k-X-k-Oc cT---ٮ. AY cT--J. h-J-q-T Qcc 14~-1~-1990.

Fu. hc-p-ju
J-T--, JX-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K 7, c-h-o-K 8. d-j- hڬ-h. F-Ƣ-k c--q-T g-L-v C l-l-p cT-.- lju l-a-m Q-k-O-़ Bq-Ju o-b-Y-i-ٮ.

- -Su Qc-Y 25~-7~-1990. O-s-i-j eu-o-T Y-s--. AY-c-j dj l-X. 5 d-j-Jw Ai-i-. cY d-s-i-h?

Q-lu. F.-J
J-X填,- d-t

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 7. l-b-l-p-Y-o-K 6. Ai d-j-J-qv D-h. Alankar. J-jX c-h-o-K 7 Y. c Ag-l-ڢ-i-١-J.

j-pv j-Q-n

- -h hJu 11~-6~-1998 D-i 12~-11c Q-c-. dj j-pv j-Q-n. j١-h hJu 23~-6~-2010 j-l-k 10~-31-c. dj j-p-Y j-Q-n. h--q-T dU-, gl As-i-X.

f-z, Ys-iv
A-l-k--, Bk--r

- -l.-d.-Q. cجt:- Rahul Rajesh. Q-o-K~-2, l-b-l-p-Y-o-K~-8, c-h-o-K~-8. d-j- D-h. hJu d-Y-d-lt--J-c c-k-iv m-g-.

- Rohith Rajesh. Q-o-K~-5, l-b-l-p-Y-o-K~-5, c-h-o-K~ 3. d-j- hڬ-h. dj h-. C J Jk-j-L d-m-o-c-J.- 15 li-o-lj Bj-L m-ڢ--J. c--d-k dU-.- Jk-p--c cv--.

j-Q-n

- -dj Rajesh. H. 16-5-1970. j-l-k 6.10c Q-c-. T-s-o h-K-k-i-k-X Q-k. CY-lj o--h-i- lT Bi-. gl As-iu B-L-p-h-ٮ.

j-Q-n. F.
J--d-j-iv, Y-d-
B-k--r

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K 7, l-b-l-p-Y-o-K 2, c-h-o-K 2. c d-j-. T-s-o h-K-k-iv 42~- li-ov Dit--i-١-J.- 49~- li-ov lT ct--.

o-i-J-nX

- 24~-9~-1130. c-Y~ l-m-K~ Y-k-j-m. dj i-Q--h? gl F--c? Cc l-a-m--d-J-c-J-h? l-T- dj o-i-J-nX. i-Q--h?

d. DX--nXu c-it
J-

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K~-6, l-b-l-p-Y-o-K~-2, c-h-o-K-(h-k-i-q-v-)~-7. d-j- d-j. dj i-Q--. h-k-i-q--k-r-Y-ءw DX--nXu cit F--r-Y-J. Aw c-h-o-K 6 BJ.- Cc l-a-m--d-Ju o-ڬY J-s-l-X.

oh-Y

- -hJw Qc-Y 3~3~-2005 D-i 2.40-c. dj Smrithi.-T.S. dj i-Q--h? gl F-c?

Q-n-k.-l

l.-J.-J h-cu-s-V
J--i, J-r--T

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K~-3, l-b-l-p-Y-o-K~-4, c-h-o-K~-1. d-j- d-j. d-j-r-Y-ءw Smruthi F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 3 Bi. D-h. hJw c-i-h-j-L m-g-.- c-i-bd BJ-c o-ڬ-Y-i-ٮ.

A-g-k-n.-d

- -F dj Ag-k-n.-d. Qc-c--iY 14~-3~-1980. c-Y Y-j-l-X. dj i-Q--h? L-lx-hʮ Q-k J--h? l-l-p-o-hi Fw?- l-a-g-o-h Q-k-i D dx-J--i l-b-l-i kg--h?

A-g-k-n
A-L-hx, J-

- -l.-d.-Q. cجt:- c--q-T Q-o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K~-8, c-h-o-K 9. d-j- hڬ-h. 32 li-o-J-r-v l-l-p. c a--Y.- lb-l- g-L-J-ٮ bc-o-ء-a-c-h-١-J.- c o--١-J.- oɡ-c-g-L-l Dٮ.

A-h-k-n

- -J--i-T d-j: Amlesh.K. Qc-c--i-Y: 28~-9~-2008. oZ-k: Yk-m-j. ohi D-Y-j- 3c 4-c CT-i. Q-o-K, g-L-o-K As-i-X.

l-ˡ-j-Qu
d--L, J-k- ds-خ
J-l-g-L.-d. H

Y---j.

- -l.-d.-Q. cجt:- J--i-T Q-o-K~-1, l-b-l-p-Y-o-K~-2, c-h-o-K~-1. d-j- D-h. J-- l-am l-a-g-o, l-a-m Q-k, oء-a F kg--h--X e-k-o-O-c-Jw. c g-l-i-ٮ.

A-a-Y

- -h-J Qc-c--iY 14~-9~-2010 j-l-k 7.40. A-c-r c-Y. Aa-Y(Adwaith) F-X hJ dj Adwaith S.Gopinath F Q-c-c-j-Q-o-sv Ot--lu D-m--. dj i-Q--h? C-Ƣv D-h-h-iY ct--m--h? h-Jc l-v Aa F-X l-q---Y. hJ g-l F-c?

n-f L-d-c-Z
J-

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ Q-o-K 5, l-b-l-p-Y-o-K~-8, c-h-o-K (Adwaid) 1. AY-cv Adwaid.S.Gopinath F-r-Y--Y-X c-Y. Cw c-h-o-K 5 Bi. D-h.

- -g-l-e-k-o-O-c-Jw: hJu j-Q- d-Y-c-b-J-j- Aء-o-Vt d-k d-a-l-i-k--iv AYg-Y-h-. AY-i c Q-c-c. h-Y-d-Y-w- d-m-o-i-١-.

A-c-h-J

- -F hJ-q-T dj Ac-h-J(Anamika Rakesh) c-Y DY-T. Qc-c--i-Y~ 4~11~-2008 v l-J-j 4 hX 4 h-c-׮. hס-j hJ-q-T dj c-j-SQ-c(Niranjana Rakesh). c-Y DY-T. Q-c-c--iY 18~-9~-2010v j-l-k 11.-28 h-c-׮. dj i-Q--h? gl F-c?

o-dc. F.
J-Xt~-16

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K~-4, l-b-l-p-Y-o-K~-7, c-h-o-K~-8, d-j- J-s-l. d-j-r-Y-ءw Anameka Rakesh F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 7 Bi. c d-j-.

- -j-١-h hJ-q-T Q-o-K~-9, l-b-l-p-Y-o-K~-3, c-h-o-K~-1. d-j--h-. A-Y-cv YT-o, j-L ek. d-j-r-Y-ءw Neranjana Rakesh F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 9 B-i. Jk-j-L m-g-.

h-Zu

- -h-J-q-T J--J-q-T d-j. h-Zu (Mitun Manoj). hJ 10~-5~-2003. 7.40 Am. Qc-c-oZ-k: JXt.- h-c (Manya Manoj) l-m-K. 26~-3~-2008. 7.46 Am. Q-c-c-oZ-k: J-i--t.

l-Q-iu
J-i--t

- -l.-d.-Q. cجt:- H-h J--i-T Q--o-K 1. l-b-l-p-Y-o-K~-2, c-h-o-K~-7. d-j- d-j. d-j-r-Y-ءw Mithun Manoj F F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 1 Bi. c d-j-. j-١-h hJ-q-T Q-o-K~-8, l-b-l-p-Y-o-K~-3, c-h-o-K~-6. d-j--h-. j-L ek. d-j-r-Y-ءw Mania Manoj F Fr-Y-J. Cw c-h-o-K 8 Bi. c d-j-. hJw d-Y-j-L m-g-.- h-V-v j-L- m-g-.

h-b-f-ku

- -F dj 5 li-o-lj V.Madubalan F--i-j-. AY-c-mn oJw-Y-k-v V.Balachandran. Qc-c--i-Y: 23~-6~-1951. Al-. Fc- C-w 60 lio Jr-. dj V. Balachander F---iv d-mw h-s-- F-jw d-s--Y-cv dj l-٤ h-ע. F- d-mw h-s-i-. dj-p-j ds--Y-j-h?

l. f-k-O-zt
J-r--, Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K 5. l-b-l-p-Y-o-K~ 9. c-h-o-K~ 8. d-j--h-. dj h-ע-i-Y-J-ٮ d-j- l--. Cc dj h-ע-i- J-j-l-h-. 63 lio Jr-v F cj lj.- AT- a-l--Y-v j٤-J- F h-o-l A-l--c-qv d-nd-SQk Jr---J.

A--j-d-i

- -F h-q-T dj S. Akashkrishna. Q-c-c--i-Y: 20~-12~-2003, D-J-r- 3.27 (b-c-h-o--k l-m-K-), Gowri Shankar.S. Qc-c--i-Y: 13~-11~-2008. (Y-k-h-o--k Jt--J). Qc-c-o-hi D-i 1.-27. C d-j-Jw i-Q--h? h׫ lj--X?

l.-Q. J. h-b-lu
l-Q l-pt
Y--l-q, J-

- -l.-d.-Q. cجt:- BJ-m J-nX~ Q--o-K~-2, l-b-l-p-Y~-1, c-h-o-K~-9. d-j--h-. d-j-r-Y-ءw Aakash Krishna.S F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 1 BJ.- c d-j-. hJu h-V-v j-L m-g-.

- Gowri Shankar. Q-o-K 4, l-b-l-p-Y-o-K 7, c-h-o-K~-3. d-j--h-. j-Lw Ak-.- d-j-r-Y-ءw Gowri Shanker F-r-Y-J. Cw c-h-o-K 4 Bi. c d-j-.

j-h-a-l

- -F hJw 15~-5~-2011c Qc-. i-Q dj ds Yj-h? gl F-c? gt--l- dj Am-JJ-ht Fu. hJw c O--a-m-i-k-X O O--a-m-i-k-X Qc-c.

A-m-JJ-ht.- Fu
k-q-Y-g-lu
B-פ-Jv,- Y-j-l-c--d-j

- -l.-d.-Q. cجt:- hJ-q-T Q-o-K~-6, l-b-l-p-Y-o-K~-6. C-l-i i-Q--Y-JX c-h. dj jh-a-l-(Remya Devi). CnT-h-Ƣv o-J-j--J. c-h-o-K 6 BX. hJw l-a-g-o-h-XV-k-v Dit d-d-.

J-nX pj-a-o

- -Su o-lv Fu-Q-c-i-s-L V-dqh d-o-i-Y-X. Fc- Llx-hʮ Q-k kg--h? PSC nt- k-oעv Dٮ. gt--l-c Hj d-l׮ J-c-i-k-X Q-k. A--p--c l-s-Y-Ƣ-k Q-k- m-h-v j--i-١? FƢv GY h-K-k-i-X c-Y. F dj J-nX pj-a-o F-r-Y--Y-J-ٮ J-r--h-١? S-q-T d-j-Jw Yv d-j--h-١? h-q-T gl F-c?

J-nX-hw
Y-mt

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K~ 2, l-b-l-p-Y-o-K~-3, c-h-o-K~-2. D-h-hi d-j-. J-nX-hw F-Y-Y--i-X c Ot--i d-j. d-j-n-h o-g-l, Bs-h-o--cJ ot-t Q-k kgY J-X-. gt--l hס-j j-L d-lt---.- AYv l-Q-i-.- j٤ J---cJ o--hi L-p-ct--X--c m-h-.- AY l-Q-i--J-i O-फ.

m-l-d-o-a

- -F c-Y: O-Y. Qc-c-o-h-i: J-g 10, 5.10 PM. S-i-s-rO. (23-2-1992). GY Q-k-iv m-g-.- Cw ohi c-Y-X? o-cJ Q-k-i-k-X Y-k-j?- d YT-o--q-X.

m-l-d-o-a.-d.-J

- -l.-d.-Q. cجt:- Q-o-K~-5, l-b-l-p-Y-o-K~-1, c-h-o-K~-2, d-j- d-j. F--ע-c YT-o-w. d-j-r-Y-ءw Shiva Prasad.P.K. F--r-Y-J. c-h-o-K 5 BJ.- d-Y-d-lt--c-j-L l-Q-i-.- Bj-T Jkp J-T-J-i-. 25~- li-ov l-l-p c a--Y-h-i-j-.

 

 

     [ 1 ]   [ 2 ]   next   >>